ฟิลม์สี 135/36
Fujifilm Color C200 
Fujifilm Superia 400 135/36
Fujifilm CLN Pro 400H 135/36

ฟิลม์ขาวดำ 135/36
Ilford Delta 100 135/36
Ilford Delta 400 135/36
Ilford HP5 Plus 400 135/36
Ilford XP2 400 135/36 (ล้าง C-41)

ฟิลม์สี 120
Lomography 800 120 (Pack 3) 
Lomography 800 120

ฟิลม์ขาวดำ 120
Ilford HP5 Plus 400 120
Ilford Delta 100 120
Ilford XP2 400 120 (ล้าง C-41)