Zeiss Batis 18mm f2.8 (Sony E-mount)
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Batis 25mm f2 (Sony E-mount)
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Batis 40mm f2 (Sony E-mount)
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Batis 85mm f1.8 (Sony E-mount)
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Batis 135mm f2.8 (Sony E-mount)
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Loxia 21mm f2.8 Distagon T* (E-Mount)
เลนส์คุณภาพสูงสำหรับกล้อง Sony E-Mount ใช้งานได้ทั้งกล้อง Full Frame และ APS-C ประกอบด้วยชิ้นเลนส์ 11 ชิ้น จัดกลุ่มเป็น 9 กลุ่มเลนส์ เคลือบผิวชิ้นเลนส์แบบ Zeiss T* Anti-Reflective โฟกัสใกล้สุด 25cm เลือกรูรับแสงแบบมีเสียงคลิ๊ก และไม่มีเสียงคลิ๊กได้ ตัวเลนส์กันละอองน้ำ และฝุ่น หน้าเลนส์ขนาด 52mm น้ำหนัก 394 กรัม
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Loxia 35mm f2 Biogon T* (E-Mount)
เลนส์คุณภาพสูงสำหรับกล้อง Sony E-Mount ใช้งานได้ทั้งกล้อง Full Frame และ APS-C ประกอบด้วยชิ้นเลนส์ 9 ชิ้น จัดกลุ่มเป็น 6 กลุ่มเลนส์ เคลือบผิวชิ้นเลนส์แบบ Zeiss T* Anti-Reflective โฟกัสใกล้สุด 30cm เลือกรูรับแสงแบบมีเสียงคลิ๊ก และไม่มีเสียงคลิ๊กได้ ตัวเลนส์กันละอองน้ำ และฝุ่น หน้าเลนส์ขนาด 52mm น้ำหนัก 340 กรัม
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม

Zeiss Loxia 50mm f2 Biogon T* (E-Mount)
เลนส์คุณภาพสูงสำหรับกล้อง Sony E-Mount ใช้งานได้ทั้งกล้อง Full Frame และ APS-C ประกอบด้วยชิ้นเลนส์ 6 ชิ้น จัดกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเลนส์ เคลือบผิวชิ้นเลนส์แบบ Zeiss T* Anti-Reflective โฟกัสใกล้สุด 45cm เลือกรูรับแสงแบบมีเสียงคลิ๊ก และไม่มีเสียงคลิ๊กได้ ตัวเลนส์กันละอองน้ำ และฝุ่น หน้าเลนส์ขนาด 52mm น้ำหนัก 320 กรัม
ราคาพิเศษกรุณาสอบถาม